• 24 Şubat
  2020
 • Olaylar Zamanı
  14:00
 • Aşkabat

  Archabil Otel

 • 35 Hoparlörler

  En iyi uzmanlar

 • 54 Sponsor

  Gümüş, Altın ve Platin

 • 1458 Koltuklar

  Acele edin, kayıt olun!

GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň giňişliginde köptaraply gatnaşyklaryň täze tapgyryny başlandygyny doly hukuk bilen aýdyp bolar. Paýtagtymyzda ýakyn onýyllyklar üçin sebitiň ýurtlarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň ösüşiniň köp babatda barşyny we häsiýetini kesgitleýän möhüm ylalaşyklar gazanyldy.
Arkalaşygyň döwletleriniň ýokary derejedäki ýolbaşçylarynyň duşuşygy heniz taýýarlyk tapgyryndaka Aşgabat Sammiti barada öz täzeliklerinde bildiriş berýän dünýäniň öňdebaryjy habarlar agentliklerinde gyzyklanma döretdi. Şoňa görä-de, 11-nji oktýabrda hem halkara habarlar jemgyýetçiliginiň we metbugat seljerijileriniň ünsi şoňa gönükdi.

Ministrler Kabinetiniň 5-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň öňünde durýan wajyp wezipeleri kesgitläp, şolary ýerine ýetirmek üçin täze, döwrebap çözgütleri gözlemegiň zerurdygyny nygtady. Medeniýetiň ösdürilmegi durmuş-ykdysady syýasatyň ileri tutulýan ugry, türkmen jemgyýetiniň strategik serişdesi bolmak bilen, milli Liderimiziň hemişe üns merkezinde durýar. Çünki halkyň ruhy gymmatlyklarynyň esasynda, ilkinji nobatda ýaşlaryň hem-de ösüp gelýän nesliň arasynda jemgyýetçilik garaýşy kemala getirmek hut şonuň bilen üznüksiz baglydyr.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatyna gatnaşmagy ýurdumyzyň köpugurly halkara hyzmatdaşlyk ýörelgesine ygrarlydygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Şunda soňky ýyllarda täze depgine we many-mazmuna eýe bolan BMG bilen strategik hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berilýär. Döwlet Baştutanymyz BMG-niň belent münberinden çykyş edip, ählumumy abadançylygyň we rowaçlygyň bähbitlerine kybap gelýän netijeli gatnaşyklary has-da giňeltmäge we çuňlaşdyrmaga gönükdirilen oňyn başlangyçlary beýan etdi.

Bu gün tutuş dünýäde durnukly durmuş-ykdysady ösüşiň howanyň üýtgemeginiň ýaramaz täsirini peseldip biljekdigine hem-de oňa ykdysadyýetiň we jemgyýetiň uýgunlaşmagyny üpjün etjekdigine göz ýetirmek barha işjeň häsiýete eýe bolýar. Tutuş adamzat üçin möhüm meseleleriň çözgüdine gönükdirilen halkara tagallalarynyň utgaşdyrylmagyna Türkmenistan jogapkärli çemeleşýär we bu işe mynasyp goşant goşýar. Çünki bilelikdäki iş hem-de mümkinçilikleriň utgaşdyrylmagy dünýäde parahatçylygy we durmuş üpjünçiligini saklamagyň ýeke-täk ugrudyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň giňişliginde köptaraply gatnaşyklaryň täze tapgyryny başlandygyny doly hukuk bilen aýdyp bolar. Paýtagtymyzda ýakyn onýyllyklar üçin sebitiň ýurtlarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň ösüşiniň köp babatda barşyny we häsiýetini kesgitleýän möhüm ylalaşyklar gazanyldy.

Elbetde, GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisini Arkalaşygyň ýurtlarynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hem-de türkmen elektron neşirleri — tele we radioýaýlymlary, resmi we garaşsyz saýtlary has işjeň beýan etdiler.

опубликовано 14.10.2019 // 493 - просмотров

Pudaklaýyn forumlar — 2018: ýangyç-energetika toplumynyň gazananlary we geljegi

Geçen duşenbe güni, 17-nji dekabrda ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminiň wekilleri bilen geçiren wideoşekilli iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda yzygiderli geçirilýän halkara derejeli pudaklaýyn işewür forumlaryň möhümdigine ünsi çekdi. Milli Liderimiz dünýä bileleşiginde Türkmenistanyň abraýyny artdyrmak, milli ösüşde üstünlikli we gazanylanlary dünýä ýaýmak, daşarky bazarlara ýurdumyzyň harytlaryny çykarmak hem-de eksport kuwwatyny artdyrmak üçin sergi-kongresler işiniň ähmiýetiniň uludygyny belleýär.

Şeýlelikde, sergi-kongres işi pudaklaýyn ösüşi hem-de maýa goýum syýasatyny höweslendirýär, zerur bolan maglumat giňişligini döredýär.

опубликовано 18.12.2018 // 1675 - просмотров

Bize katıl! Başlamak

Yaşam, hareketliliğin geleceği ve sürdürülebilir kentleşme vizyonumuz hakkında en son, en anlamlı hikayeleri size mutlu bir şekilde sunacağız.

Ne zaman yeni bir hikaye yayımlarsak, bültenimize abone olup olmadığınızı ilk öğrenen siz olacaksınız.

 • 70

  GÜN

 • 30

  saatler

 • 40

  dakika

 • 20

  saniye

Türkmen Yardımcısı

Tüm hakları Saklıdır.© 2020